Algemene voorwaarden


V4 30-05-2024 | 12:19

Deze website is eigendom van Alzheimer Nederland. De website is gemaakt met Digicollect, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Alzheimer In Memoriam - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Alzheimer Nederland en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Alzheimer Nederland en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Alzheimer Nederland en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

Alzheimer Nederland spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto’s, illustraties en dergelijke door een actievoerder worden geüpload op Alzheimer In Memoriam, dan staat de actievoerder in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actievoerder vrijwaart Alzheimer Nederland tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo transactiekosten berekend. Alzheimer Nederland en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Alzheimer In Memoriam zullen Alzheimer Nederland en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Alzheimer Nederland en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Alzheimer Nederland geldt te allen tijde als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en Kentaa geldt te allen tijde als ‘verwerker’ in de zin van artikel 4 sub f AVG. Alzheimer Nederland en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Alzheimer Nederland daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een online donatiebus aanmaakt, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Alzheimer Nederland en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie en het verwerken van donaties. Indien u geen informatie van Alzheimer Nederland wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via privacy@alzheimer-nederland.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Alzheimer In Memoriam jonger is dan 16 jaar, zal Alzheimer Nederland, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Alzheimer Nederland niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Lees hier onze volledige privacyverklaring.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Alzheimer Nederland en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Alzheimer Nederland en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

 

Herroeping en/of terugboeking van ontvangen donaties is niet mogelijk.

 

Alzheimer Nederland

Stationsplein 121

3818 LE Amersfoort

telefoonnummer 033-3032502

info@alzheimer-nederland.nl

Kvk nr. 41181369

BTW nr. NL009605393B01